top of page

קץ הספרים.... אם באומרכם ספרים כוונתכם לקונטרסי הנייר הרבים מספור, המודפסים, מקופלים, תפורים וכרוכים בכריכה המודיעה על שם היצירה, אודה בפניכם בכנות... בית הדפוס שינה את גורלה של אירופה ושולט על הדעה באמצעות הספר, החוברת והעיתון מזה כמאתיים שנה; בית הדפוס שמ- 1436 מושל ברודנות על רוחנו, נראה כעומד בסכנת מוות, לדעתי מחמת מקליטי קול שונים שהומצאו לאחרונה ושלאט לאט ישתכללו עד מאד.....  נכדינו יפקידו עוד את יצירותיהם בידיו של התהליך הזה, שכבר מזדקן למדי, ושלמעשה ניתן להחליפו בקלות ברישום הקול, שעודנו בראשית דרכו. אוקטב אוזאן 1893 "קץ הספרים"  בתוך: בבליומאניה  עמ'22,23  בהוצאת תשע נשמות

אוצרות

בתווך

bottom of page