top of page

חבלים ברוח המקום

כביסה היא אישית ואינטימית ובכל זאת תלויה וחשופה לעין כל. כביסה התלויה לייבוש מאפשרת מעין מציצנות למאפייני בעליה, לחיי שגרה אנושיים המתנהלים במקום. בעתות משבר או פגעי טבע היא מעידה גם על התחדשות והשתקעות במקום. 

bottom of page