top of page

נשארו מאחור


הזמן החולף משאיר את אותותיו על אנשים, חפצים וחומרים ומשאיר בהם את חותמו. כתוצאה מהשפעות אנושיות, תנאי סביבה ועוד, הם מזדקנים, קמלים, מתבלים, מחלידים, הטחב גדל עליהם והם מקבלים חיים חדשים, לא שלמים ולא מושלמים. האם השינויים הצורניים או הטקסטורות הנוצרות יפים? אסתטיים?. התרבות היפנית מציעה את תפיסת הואבי – סאבי (Wabi-Sabi) הרואה את היופי שבהתבלות, בהזדקנות, בחוסר השלמות ובזמניות. התרבות המערבית מלאה סתירות בהתייחסות לאסתטיקה ולמושגי היופי. יפה? אסתטי? התשובה היא בעיני המתבונן.

bottom of page