top of page

קוראת את העיר 

רקו פולו מדמיין שככל שירבה לתעות בדרכו בתוך רובעים לא ידועים של ערים רחוקות, יותר ויותר ייטיב להבין גם את יתר הערים אשר נאלץ לעבור כדי להגיע עד שם.... ברוחו של החאן הגדול השתקפה הממלכה כמדבר של נתונים לא נתפסים ובני חלוף, כמו גרגירים של חול...  "האם ביום בו אדע את כל הסמלים" שאל את מרקו " האם אצליח להיות סוף סוף אדון של ממש על ממלכתי?" 

 איטלו קאלווינו . ערים סמויות מעין עמ' 26,  31

bottom of page