top of page

גן נעול 

הגנים היפנים מסמלים את הטבע הגדול. אם נשווה אותם לגנים המערביים הסימטריים ברובם, גני יפן נבנו בצורה א- סימטרית מפני שכך ניתן לבטא טוב יותר את השפע והמרחבים. כמובן, העדר הסימטריה דורש הקפדה על שיווי משקל אסתטי ושיווי משקל זה נובע מרגישותם המיומנת, הדקה והעדינה, של אומני הנוף היפניים. קובטה יסונרי "אני בן יפן היפה" עמ' 30. 

bottom of page